Общи условия

общи условия за използване на уеб сайта adsware.bg

Съдържание

Предмет

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между сайтът adsware.bg и посетителите.

(2) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

Данни за титуляра

Чл. 2. (1) Информация относно титуляра:

Наименование: „Пауър Про Сълюшънс“ ЕООД
ЕИК: 205942595
Адрес на управление: гр. София 1217, район „Младост“.
Данни за кореспонденция: mail: office@adsware.bg

(2) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19
факс: 02/915 35 25
е-mail: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 3. Сайтът предоставя на Посетителите информация относно дейността и услугите на фирмата, както и достъп до публикуваните новини и материали.

Интелектуална собственост

Чл. 4. (1) Всички публикации в Сайта са изключителна интелектуална собственост на Пауър Про Сълюшънс ЕООД и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на фирмата.

(2) Изображенията в Сайта и другите визуални елементи, представляващи интелектуална собственост на Пауър Про Сълюшънс и не могат да бъдат използвани и възпроизвеждани по какъвто и да било начин от трети лица без предварителното писмено съгласие.

(3) Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на Пауър Про Сълюшънс ЕООД, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Чл. 5. (1) Пауър Про Сълюшънс ЕООД не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт.

(2) Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството върху материалите, така че Посетителите не биват въвеждани в заблуждение.

Защита на личните данни

Чл. 6. (1) Пауър Про Сълюшънс ЕООД предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни, обявена на сайта му в Интернет.

(2) Пауър Про Сълюшънс ЕООД не изпраща идентифицираща информация на трети лица и не изисква регистрация за използване на Сайта от Посетителите.

(3) При предоставяне на лични данни през Сайта, Посетителите се съгласяват да получават бюлетин (newsletter), изпращан от Пауър Про Сълюшънс ЕООС на посочения от тях имейл адрес за кореспонденция.

(4) Считано от 28.05.2018 г., което е началната дата на прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на личните данни), съгласието за обработка на личните данни се взема от Посетителя изрично, в писмен вид и за всеки конкретен случай.

Изменение на общите условия

Чл. 7. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Пауър Про Сълюшънс ЕООД по всяко време, като своевременно публикува на Сайта изменените Общи условия, заедно със съобщение до Посетителите за извършените промени.

(2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на Сайта от момента на обявяването им.

Ограничаване на отговорноста

Чл. 8. (1) Пауър Про Сълюшънс ЕООД предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова, каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Сайта водят до целевите от Посетителите резултати.

(2) Пауър Про Сълюшънс ЕООД не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите, причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.

(3) Пауър Про Сълюшънс ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

Други разпоредби

Чл. 9. Посетителите на Сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на Пауър Про Сълюшънс ЕООД при използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

Чл. 10. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 11. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Сайта считано от 01.01.2019 г.